bid33_p.31.jpeg

شارع ويغان، بيروت، 1960.

شارع ويغان، بيروت، 1960