bid16_p51.jpg

فنسنت فان غوغ، تفاصيل من حقل قمح مع غربان، 1890